"Kritizovat - to znamená usvědčit autora, že to nedělá tak, jak bych to dělal, kdybych to uměl."

Drobečková navigace

Úvod > Vše o školce > Vzdělávací program

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program je dokument, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dětí v konkrétní mateřské škole. Naše mateřská škola jej rozpracovává v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a v souladu s obecně platnými právními předpisy. Využíváme všech dostupných metodických zdrojů. Program činnosti naší mateřské školy vychází z potřeb dětí, které do naší mateřské školy docházejí. Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností a potřeb. Děti si po celou dobu pobytu v mateřské škole hrají. Hrají si samy, s kamarády, s paní učitelkou. Hra, humor, zpěv, pohyb, cvičení, malování a mnoho další dětské „práce“ dělá naší školu tím, čím má být: prostředím ve kterém se všichni dobře cítí, jsou oceňovány, přijímány s pochopením a láskou. O takovou školu se snažíme a v takové chceme pracovat a žít. Nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny naše děti. Kdo má zájem, může se u nás ještě více rozvíjet v zájmových kroužcích: hudebně pohybovém kroužku, v kroužku aerobicu, ve výtvarném kroužku, ve školičce bruslení,plavání, práce dětí s počítačem , angličtina pro všechny věkové skupiny.

Spolupráce s rodiči se daří, ale budeme se snažit, aby byla ještě otevřenější. Rovněž věříme, že i spolupráce s dalšími partnery ( př. ZŠ, ZŠU, SPC, PPP....) bude stále více neformální, otevřenější a nesena hlubším zájmem o předškolní výchovu vůbec. Vstřícný a tvořivý pracovní kolektiv celé školy pokračuje v realizaci programu ve třídách.

Celý vzdělávací program je dostupný v dokumentech.

Charakteristika integrovaných bloků

1.Nejlepší malíř je podzim

Navodit radostnou atmosféru ve třídě, těšit se na společný pobyt dětí v MŠ, na společné zážitky. Utvářet pěkné vztahy mezi sebou navzájem, poznávat kamarády. Osvojit si jednoduché poznatky o přírodě a jejich proměnách, objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka. Sledovat charakteristické rysy podzimního období, péče o své okolí. Rozvíjet pracovní zručnost s různým přírodním materiálem. Vnímání krás podzimních barev, seznamování se se změnami počasí. Vytvářet si životní postoje prospívající zdraví, osvojovat si poznatky o svém těle (časový plán dvanáct týdnů) .

2.Bílé zimní radovánky

Mikuláš jako tradice pro děti plná radosti a zábavy. Seznamovat se s tradicemi vánočních svátků. Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a vyjadřovat je. Uvědomovat si citovou vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem kolem nás. Vnímat krásu přírody v zimě, poznat Masopust. Získat pocit radostného očekávání vstupu do 1.třídy ZŠ, získat zájem o učení. Vytvářet základní představu o dopravních prostředcích a bezpečném pohybu v silničním provozu. Hledání souvislostí mezi dopravou a životním prostředím (časový plán dvanáct týdnů) .

3.Pohádkové vítání jara

Všímat si nového života v přírodě, lidové tradice a zvyky, upevňovat sounáležitost s živou a neživou přírodou, seznamovat se se světem rostlin. Hledat odpovědi na otázky týkající se živých tvorů, vztah člověka k nim. Objevování různých druhů zvířat a seznamování se s jejich životem (časový plán osm týdnů).

4.Léto jak se patří

Vztah k rodině, poznat strukturu rodiny, uvědomit si nejbližší členy své rodiny. Správné chování člověka k přírodě a životnímu prostředí. Samostatně se býtvarně vyjadřovat, dodržovat kulturní a společenské návyky při zpěvu, rozvíjet všechny smysly. Rozvíjet povědomí o životě zvířat i lidí na planetě Zemi a získat povědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti (časový plán 9 týdnů) .