"Kritizovat - to znamená usvědčit autora, že to nedělá tak, jak bych to dělal, kdybych to uměl."

Drobečková navigace

Úvod > Vše o školce > Denní program činností

IMG_20180314_131510.jpgDenní program činností

Denní řád je dostatečně pružný, uplatňujeme individuální přístup při adaptaci nově přijatých dětí. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělání.
Ve třídě, kde jsou mladší děti, pomáhá v organizaci ( šatna, oběd, pobyt dětí venku, ukládání k odpočinku ) školnice a asistent pedagoga.
Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu.
Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené pohybové aktivity.
Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých i velkých skupinách. Je uplatňován individuální přístup učitelky. Děti mají dostatek prostoru na hru, mají možnost dokončit ji, nebo se k ní později vrátit.
Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídách ( maximálně 28 ) , spojování dětí je minimalizováno.
Od 6.30 do 7.15 hod. se děti scházejí v jedné třídě, poté se rozcházejí do svých tříd ( Koťata, Medvíďata ).
Při rozcházení se děti v 15.30 opět scházejí v jedné třídě do rozchodu domů. Rodiče jsou dostatečně informováni viditelnou značkou.                                
Provoz MŠ je od 6.30 do 16.30  hod. Pracovní doba pedagogů je shodná s provozní dobou.
Dbáme na osobní soukromí dětí, umožňujeme jim uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně.

Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí děti od jejich zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jim pověřené osobě.
Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu děti mimo území školy za bezpečnost nejvýše:
     a) dvaceti dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších tří let,
     b) patnácti dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 děti od dvou do tří let,
     c) dvanácti dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 postižené děti nebo 1 postižené dítě a 1 dítě od  dvou  do tří let.


Bezpečnost dětí při pobytu venku je v našich podmínkách zajištěna překrýváním služeb pedagogů tak, aby vždy byly obě učitelky s dětmi venku.
Využíváme též pomoci provozního personálu.
Ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (plavání, sáňkování, apod.) nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobou způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost děti (nejčastěji asistentka pedagoga a paní školnice).
Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte.
Je zajištěna bezpečnost dětí maximálním překrýváním obou učitelek, tzn. velkou část dne pracují  s dětmi obě učitelky.
V době realizace zájmových kroužku zodpovídá za děti, které se činností účastní vždy, vedoucí zájmového kroužku (učitelka), a to od doby převzetí dětí od třídní učitelky do doby jejich předání třídní učitelce.
Budova mateřské školy je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána. Kdokoliv přijde do MŠ  v tomto časovém rozmezí, musí použít zvonku a vyčkat příchodu personálu.